Orodje za dostopnost

  "Črta je le pika, ki je odšla na sprehod."  

STRAN JE V PRENOVI > Projekt Strokovni Center Planina financirata MIZŠ in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; prednostne naložbe 9.2: »Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena«, specifični cilj projekta je »Pilotno preizkušen pristop za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

V skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 gre v okviru projekta za ukrep, ki predvideva razvoj skupnostnih programov in storitev ob deinstitucionalizaciji za posamezne ciljne skupine uporabnikov institucionalnega varstva s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, ki so sposobni delno samostojnega življenja, vključno z razvojem alternativnih in inovativnih oblik bivanja za vse starostne skupine uporabnikov.

Aktivnosti projekta so tako usmerjene v deinstitucionalizacijo vzgojnih zavodov, ki so zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ustanovljeni s strani države za eno skupino otrok s posebnimi potrebami – za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so v vzgojne zavode nameščeni z odločbo o namestitvi s strani centrov za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ali po sklepu sodišča.

V okviru projekta v Sloveniji implementiramo inovativne storitve in programe za otroke in mladostnike, ki so nameščeni k nam. Preizkušamo nove metode in oblike dela, ki bodo po eni strani zagotavljale čimprejšnjo vrnitev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz institucije v domače okolje, v samostojno življenje ali, če to zaradi različnih družinskih razmer ali otrokovih oz. mladostnikovih težav ni mogoče, v eno izmed samostojnih stanovanjskih enot, ki delujejo v okviru vzgojnega zavoda. Obravnavo prilagajamo njihovim potrebam in v največji možni meri vključujemo starše/skrbnike. Po drugi strani razvijamo programe preventivnega delovanja, da bi bilo v bodoče namestitev čim manj.

Koncept delovanja Strokovnega centra Planina smo utemeljili na stopenjski obravnavi in razvili naslednje programe:

- Mobilna služba pomoč družini na domu, z izrazito preventivno naravnanostjo in namenom preprečevanja institucionalne namestitve, kot tudi druge oblike mobilne pomoči na domu.

- STIS – Svetovalno-terapevtsko in izobraževalno središče nudi svetovalno delo, psihoterapevtske obravnave, zakonsko in družinsko terapijo, socialno- pedagoško delo na področju ČVM in drugih specifičnih motenj, ponudbo izobraževanj zainteresirani strokovni in laični javnosti. Vse naštete oblike dela so namenjene notranjim kot tudi zunanjim uporabnikom.

- Intenzivno deinstitucionalno obravnavo omogočamo z ustrezno usposobljenostjo in dodatnim strokovnim kadrom, kjer izhajamo iz potreb posameznika. Tovrstna obravnava omogoča poglobljeno individualno delo, saj je program sestavljen individualno za otroka/mladostnika, kateremu je namenjen.

- Deinstitucionalni procesi in vsebinska prenova bivalnih enot v terapevtsko-umetniško, obrtno in športno skupino, s poudarkom na krepitvi posameznikovih močnih področij, kar je osnovno izhodišče obravnave z namenom razvoja posameznikovih kompetenc za samostojno življenje.

- Terapevtska kmetija kot dislocirana bivanjska enota na inovativen način vključuje metode intenzivne delovne terapije v neposrednem stiku z naravo, vpetost človeka v življenjske cikle narave in nenehno skrb za živa bitja. Program dela na kmetiji je usmerjen k učenju kmetovanja, delovni disciplini, vztrajnosti, učenju tehničnih, gospodarskih in gospodinjskih del. Poudarja pa se tudi razvoj socialnih in osebnostnih kompetenc za samostojno življenje.

- Mladinsko stanovanje kot prehodna oblika bivanja predstavlja zadnji korak na poti v samostojno življenje. Namenjena je mladostnikom, ki nimajo možnosti bivanja v domačem okolju. Ob mentorstvu strokovnih delavcev je končni cilj dokončanje šole, zaposlitev in samostojno življenje.